.úvod

.profil

.činnosť

.referencie

.kontakt

 

 

 činnosť


 

 

 
 

V oblasti projektovej prípravy pre investorov a generálnych projektantov sa podieľame na spracovaní investičných zámerov, štúdii, zadaní, projektov pre stavebné konanie, tendrových dokumentácii a projektov pre realizáciu stavieb v oblasti elektročasti technologickej a stavebnej. 

Pre dodávateľské firmy elektrotechnických zariadení zabezpečujeme spracovanie výrobných dokumentácii, analytické práce ako podklad pre tvorbu aplikačných a vizualizačných software. 

V priebehu výstavby zabezpečujeme autorské dozory, prevádzkové a manipulačné poriadky, projekty komplexných skúšok a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

Po ukončení stavby zabezpečujeme zaškolenie obsluhy. V ostatných oblastiach poskytujeme konzultačnú činnosť, spracovanie odborných posudkov a stanovísk k rôznym oblastiam v elektrotechnike.

Elhyco spol. s r.o. sa podieľa na tvorbe a pripomienkovaní STN, technických predpisov a rezortných predpisov. Popri projektovej činnosti zabezpečujeme aj inžiniersku činnosť a dodávky technologických časti vo vodnom hospodárstve. Napriek tomu, že rozsah elektročasti je veľmi široký a rozvojom techniky neustále rastie, pružnou organizačnou štruktúrou a neustálym vzdelávaním pracovníkov pokrývame všetky špecifické časti.

Okrem dlhoročnej projektovej činnosti v vo vodnom hospodárstve sme zamerali svoju pozornosť aj do iných oblastí ako je chemický priemysel, strojárenstvo, energetika, telekomunikácie, bytová výstavba a polyfunkčné objekty, cestná a železničná infraštruktúra v oblasti technologického vybavenia tunelov. 

Spolupracujeme na tvorbe technických predpisov a noriem pre technologické vybavenie diaľničných tunelov v SR a bezpečnosť ich prevádzky.

Podieľame sa aj na projektových prácach pre zahraničné projekty , naposledy na Cypre (ČOV a úpravne vody), Sudáne (úpravne vody a elektráreň na Níle), Číne (tepelná elektráreň) a v Ghane (zásobovanie pitnou vodou).

Hlavným predmetom činnosti je projektovanie elektrotechnických zariadení, ktoré dostane náš odberateľ " z jednej ruky" v rozsahu:

 • - elektrické rozvodne VN, NN,
 • - vzdušné a káblové vedenia VN, NN, slaboprúd,
 • - motorické inštalácie,
 • - automatizované systémy riadenia technologických  procesov,
 • - meranie a regulácia,
 • - svetelné inštalácie vrátane výpočtov, vonkajšie osvetlenie,
 • - uzemnenie, bleskozvody aktívne a pasívne,
 • - elektrická požiarna signalizácia,
 • - elektrická zabezpečovacia signalizácia,
 • - priemyselná televízia,
 • - rozvody TV a rádia,
 • - telefónne rozvody,
 • - štruktúrované a počítačové siete,
 • - riadiace dispečingy a dispečerské centrá,
 • - komunikačné trasy káblové, rádiové, GSM.      

Každý projekt je vypracovaný na základe dôkladnej analýzy a požiadaviek investora alebo budúceho užívateľa diela za účelom dosiahnutia maximálnej spokojnosti s konečným produktom.

 

 

 


 

Optimalizované pre   , 800x600, posledná úprava 23.3.2009, © Vojto